Công văn 1399/LĐTBXH-VL 2022 tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Công văn 1399/LĐTBXH-VL 2022 tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia Hướng dẫn NLĐ nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng DVCQG Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Công văn số 1399/LĐTBXH-VL 2022 Ngày 4/5 năm 2022 Bộ…

Luật số 25/2008/QH12 của Quốc hội

Luật số 25/2008/QH12 của Quốc hội Luật Bảo hiểm Y tế Tải về Luật số 25/2008/QH12 của Quốc hội: Luật Bảo hiểm Y tế. QUỐC HỘI —————— Luật số: 25/2008/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————————- Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008 LUẬTBẢO…

Quyết định 5702/2012/QĐ-UBND

Quyết định 5702/2012/QĐ-UBND Thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP Tải về Quyết định 5702/QĐ-UBND năm 2012 thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ——————– Số: 5702/QĐ-UBND…

Công văn số 4477/ BHXH-NVGĐ1

Công văn số 4477/ BHXH-NVGĐ1 Đăng ký KCB ban đầu tại các bệnh viện tuyến TW năm 2013 Tải về Công văn số 4477/ BHXH- NVGĐ1 về việc đăng ký KCB ban đầu tại các bệnh viện tuyến TW năm 2013. BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI ———————–…

Công văn số 4033/BHXH- NVGĐ1

Công văn số 4033/BHXH- NVGĐ1 Hướng dẫn bổ sung đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng do BHXH TP Hà Nội phát hành thẻ năm 2013 Tải về Công văn số 4033/BHXH- NVGĐ1 về việc hướng dẫn bổ sung đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng do BHXH TP Hà Nội phát hành…

Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH

Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 19/2007/TT-BLĐTBXH Tải về Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 18 tháng 10 năm 2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 19/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23/09/2007 về hướng dẫn thực…

Quyết định 1388/2012/QĐ-BHXH

Quyết định 1388/2012/QĐ-BHXH Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, huyện Tải về Quyết định 1388/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 15 tháng 10 năm 2012 về việc ban hành Mô hình khung Hệ thống quản…

Quyết định 718/2012/QĐ-BHXH

Quyết định 718/2012/QĐ-BHXH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thu Tải về Quyết định 718/QĐ-BHXH năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thu do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. BẢO…

Công văn 2174/2012/LĐTBXH

Công văn 2174/2012/LĐTBXH Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động Tải về Công văn 2174/LĐTBXH thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI…

Quyết định 1831/2012/QĐ-TTg

Quyết định 1831/2012/QĐ-TTg Bổ sung dự toán chi quản lý bộ máy năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Tải về Quyết định 1831/2012/QĐ-TTg về bổ sung dự toán chi quản lý bộ máy năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——————- Số: 1831/QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ…