Nghị quyết số 18-NQ/TW

Nghị quyết số 18-NQ/TW Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Tải về Bản in Nghị quyết số 18-NQ/TW – Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Tổng Bí thư vừa ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Một số vấn đề về…

Luật tổ chức quốc hội số 57/2014/QH13

Luật tổ chức quốc hội số 57/2014/QH13 Luật tổ chức quốc hội mới nhất Tải về Bản in Luật tổ chức quốc hội số 57/2014/QH13 Luật tổ chức quốc hội 2014 số 57/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày…

Hướng dẫn 06-HD/BTCTW 2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Hướng dẫn 06-HD/BTCTW 2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử Hướng dẫn 06 của Ban tổ chức Trung ương 2021 Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Hướng dẫn 06-HD/BTCTW 2021 của Ban Tổ chức Trung ương Ngày 26/7 năm 2021 Ban Tổ chức…

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan Thuế

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan Thuế Quy định chức năng và nhiệm vụ của cơ quan Thuế Cơ cấu tổ chức của cơ quan Thuế Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan Thuế được quy định tại Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg do Thủ…

Kết luận 21-KL/TW 2021 đẩy mạnh chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xử lý nghiêm cán bộ suy thoái về tư tưởng

Kết luận 21-KL/TW 2021 đẩy mạnh chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xử lý nghiêm cán bộ suy thoái về tư tưởng Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Kết luận số 21 TW năm 2021 Kết luận 21-KL/TW vừa được Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 25/10/2021…

Quy chế đánh giá cán bộ công chức 2022

Quy chế đánh giá cán bộ công chức 2022 Hướng dẫn nội dung Quy chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 90 2020 Tải về Bản in Mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức,…

Hướng dẫn 02-HD/TW 2021 thực hiện Quy định 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Hướng dẫn 02-HD/TW 2021 thực hiện Quy định 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Hướng dẫn thực hiện Quy định 22-QĐ/TW về giám sát, kỷ luật Đảng Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Hướng dẫn 02-HD/TW…

Kết luận 33-KL/TW 2022 thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm

Kết luận 33-KL/TW 2022 thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm Chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Kết luận số 33 2022 của Ban bí thư Ngày 01/4/2022, Ban Bí thư Ban Chấp…

Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi chính sách tinh giản biên chế

Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi chính sách tinh giản biên chế Sửa đổi nghị định 108/2014 và nghị định 113/2018 Nội dung Thuộc tính VB liên quan Tải về Mục lục văn bản Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, kể từ ngày 10/12/2020, sẽ…

Quy định 22-QĐ/TW 2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Quy định 22-QĐ/TW 2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Ngày 28/7 năm 2021 Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 22-QĐ/TW quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Theo đó công…