Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam 2022

Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam 2022 Quyết định 522/QĐ-BGTVT Nội dung Tải về Mục lục văn bản Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam 2022 Ngày 20/4/2022, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 522/QĐ-BGTVT Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt…

Thông tư 16/2021/TT-BGTVT kiểm định phương tiện giao thông đường bộ

Thông tư 16/2021/TT-BGTVT kiểm định phương tiện giao thông đường bộ Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Ngày 12/8 năm 2021 Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 16/2021/TT-BGTVT về quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông…

Quyết định 1570/QĐ-BGTVT 2021 về kiểm soát vận tải bằng xe ô tô

Quyết định 1570/QĐ-BGTVT 2021 về kiểm soát vận tải bằng xe ô tô Nội dung Tải về Mục lục văn bản Quyết định 1570/QĐ-BGTVT Ngày 24/8 năm 2021 Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch…

Thông tư 17/2021/TT-BGTVT khắc phục hậu quả thiên tai và cứu nạn trong lĩnh vực đường sắt

Thông tư 17/2021/TT-BGTVT khắc phục hậu quả thiên tai và cứu nạn trong lĩnh vực đường sắt Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Ngày 25/8 năm 2021 Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BGTVT về quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai;…

Nghị định 12/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

Nghị định 12/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải Cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải Nội dung Thuộc tính VB liên quan Tải về Mục lục văn bản Bộ Giao thông vận tải được Nghị định 12/2017/NĐ-CP quy…

Quyết định 1740/QĐ-BGTVT 2021 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức vận tải hành khách đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Quyết định 1740/QĐ-BGTVT 2021 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức vận tải hành khách đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Quyết định số 1740 2021 BGTVT Quyết định 1740/QĐ-BGTVT được Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 30/9 năm 2021 về…

Quyết định 1777/QĐ-BGTVT 2021 Quy định tạm thời về hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo kiểm soát dịch COVID-19

Quyết định 1777/QĐ-BGTVT 2021 Quy định tạm thời về hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo kiểm soát dịch COVID-19 Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Quy định tạm thời về hoạt động vận tải hành khách đường bộ từ 13/10 Quyết định 1777/QĐ-BGTVT được Bộ Giao thông…

Quyết định 1782/QĐ-BGTVT 2021 Quy định tạm thời về hoạt động vận tải hành khách đường sắt đảm bảo kiểm soát dịch COVID-19

Quyết định 1782/QĐ-BGTVT 2021 Quy định tạm thời về hoạt động vận tải hành khách đường sắt đảm bảo kiểm soát dịch COVID-19 Quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt Quyết định 1782/QĐ-BGTVT được Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 11/10 về Quy định…

Quyết định 10906/QĐ-BGTVT 2021 Hướng dẫn tạm thời tổ chức vận tải đảm bảo thích ứng an toàn dịch COVID-19

Quyết định 10906/QĐ-BGTVT 2021 Hướng dẫn tạm thời tổ chức vận tải đảm bảo thích ứng an toàn dịch COVID-19 Vừa rồi, show.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề “Quyết định 10906/QĐ-BGTVT 2021 Hướng dẫn tạm thời tổ chức vận tải đảm bảo thích ứng an toàn dịch COVID-19 ❤️️”. Hi…

Quy định về vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng

Quy định về vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng Hàng siêu trường siêu trọng là gì? Vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng như thế nào? Hàng siêu trường siêu trọng là gì? Quy định về vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng như thế nào? Cách vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng?…