Nghị định 66/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Phòng, chống thiên tai

Nghị định 66/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Phòng, chống thiên tai Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Nghị định số 66/2021/NĐ-CP được Chính phủ ban hành về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một…

Thông tư 04/2021/TT-BTNMT Danh mục địa danh thành lập bản đồ tỉnh Gia Lai

Thông tư 04/2021/TT-BTNMT Danh mục địa danh thành lập bản đồ tỉnh Gia Lai Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản  Thông tư số 04/2021/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 04/2021/TT-BTNMT về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã…

Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy lợi

Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy lợi Hồ sơ, thủ tục xin cấp phép nuôi trồng thủy sản Nội dung Thuộc tính VB liên quan Tải về Mục lục văn bản Ngày 14/05/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 67/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi….

Nghị định 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

Nghị định 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Ngày 1/8 năm 2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai. Theo đó Nghị định này quy định về…

Thông tư 12/2021/TT-BTNMT Định mức kinh tế – kỹ thuật đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn

Thông tư 12/2021/TT-BTNMT Định mức kinh tế – kỹ thuật đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn Vừa rồi, show.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề “Thông tư 12/2021/TT-BTNMT Định mức kinh tế – kỹ thuật đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn ❤️️”. Hi vọng với thông tin hữu ích…

Thông tư 13/2021/TT-BTNMT quy định thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia

Thông tư 13/2021/TT-BTNMT quy định thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn quốc gia Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Ngày 26/8 năm 2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 13/2021/TT-BTNMT về quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm…

Thông tư 14/2021/TT-BTNMT quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ

Thông tư 14/2021/TT-BTNMT quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Ngày 31/8 năm 2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 14/2021/TT-BTNMT về việc quy định kỹ thuật xây dựng mực…

Nghị định 36/2017/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nghị định 36/2017/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ TNMT trong lĩnh vực đất đai Nội dung Thuộc tính VB liên quan Tải về Mục lục văn bản Theo Nghị định 36/2017/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi…

Thông tư 15/2021/TT-BTNMT về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Thông tư 15/2021/TT-BTNMT về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Ngày 31/8 năm 2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 15/2021/TT-BTNMT về quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên…

Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp

Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật, động vật rừng nguy cấp Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Ngày 22/9 năm 2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019…