Thông tư 01/2016/TT-BTP về thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự

Thông tư 01/2016/TT-BTP về thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự Trình tự, thủ tục công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành Tải về Bản in Thông tư 01/2016/TT-BTP về thủ tục về quản lý…

Nghị định 127/2017/NĐ-CP

Nghị định 127/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng Tải về Bản in Nghị định 127/2017/NĐ-CP – Nguyên tắc niêm phong, mở niêm phong vật chứng Chính phủ ban hành Nghị định 127/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng. Nghị định này quy…

Thông tư 01/2017/TT-BTP quy định quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự

Thông tư 01/2017/TT-BTP quy định quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự Cách xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ khi bị mất, hư hỏng Tải về Bản in Thông tư 01/2017/TT-BTP – Quy định quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi…

Thông tư 02/2016/TT-TTCP sửa đổi Thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Thông tư 02/2016/TT-TTCP sửa đổi Thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính 03 Biểu mẫu mới trong giải quyết khiếu nại hành chính Tải về Bản in Thông tư 02/2016/TT-TTCP – Sửa đổi Thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính Thông tư 02/2016/TT-TTCP…

Quyết định 15/QĐ-VKSTC

Quyết định 15/QĐ-VKSTC Mẫu văn bản tố tụng trong công tác thực hành quyền công tố, điều tra, truy tố Tải về Bản in Quyết định 15/QĐ-VKSTC – 170 Mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ trong công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố Viện kiểm sát nhân…

Nghị định 31/2019/NĐ-CP về hướng dẫn Luật tố cáo 2018

Nghị định 31/2019/NĐ-CP về hướng dẫn Luật tố cáo 2018 Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Nghị định 31/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo. Từ ngày 28/5/2019, Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết…

Văn bản 02/GĐ-TANDTC giải đáp vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự

Văn bản 02/GĐ-TANDTC giải đáp vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự Những vấn đề cần chứng minh trong tố tụng hành chính Tải về Bản in Văn bản 02/GĐ-TANDTC giải đáp vấn đề về tố tụng hành chính, tố tụng dân sự Văn bản 02/GĐ-TANDTC năm 2016 giải đáp vấn…

Thông tư 02/2020/TT-TANDTC trách nhiệm Tòa án nhân dân trong hoạt động hòa giải, đối thoại tòa án

Thông tư 02/2020/TT-TANDTC trách nhiệm Tòa án nhân dân trong hoạt động hòa giải, đối thoại tòa án Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Thông tư 02/2020/TT-TANDTC hướng dẫn về trách nhiệm của tòa án nhân dân trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại tòa án do Tòa án nhân…

Quyết định 51/QĐ-VKSTC-V12 Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Quyết định 51/QĐ-VKSTC-V12 Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp Tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh qua công tác tiếp công dân Tải về Bản in Quyết định 51/QĐ-VKSTC-V12 Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết về án phí, lệ phí Tòa án Tải về Bản in Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 – Mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và…