Quy định 86-QĐ/TW về giám sát trong Đảng

Quy định 86-QĐ/TW về giám sát trong Đảng Quy định mới về giám sát trong Đảng Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Ngày 01 tháng 06 năm 2017 Trung ương đã ban hành Quy định 86-QĐ/TW về giám sát trong Đảng để: Chủ động nắm chắc tình hình và đánh giá…

Thông tư 07/2017/TT-BTP về cách tính điểm chỉ tiêu tiếp cận pháp luật

Thông tư 07/2017/TT-BTP về cách tính điểm chỉ tiêu tiếp cận pháp luật Cách tính điểm chỉ tiêu tiếp cận pháp luật Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Hoatieu.vn gửi đến bạn đọc Thông tư 07/2017/TT-BTP về cách tính điểm chỉ tiêu tiếp cận pháp luật. Cách tính điểm các chỉ…

Quyết định 582/QĐ-TTg danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc, miền núi giai đoạn 2016 – 2020

Quyết định 582/QĐ-TTg danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc, miền núi giai đoạn 2016 – 2020 Danh sách thôn đặc biệt khó khăn năm 2021 Tải về Bản in Quyết định 582/QĐ-TTg – Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc, miền núi Thủ tướng ban hành Quyết định…

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

Nghị định số 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo Thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo Tải về Nghị định số 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực ngày 01/01/2013. Nghị định…

Nghị định 40/2021/NĐ-CP sửa Nghị định 89/2014 về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT

Nghị định 40/2021/NĐ-CP sửa Nghị định 89/2014 về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Nghị định số 40/2021/NĐ-CP Nghị định 40/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về…

Thông tư 04/2021/TT-BVHTTDL về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa

Thông tư 04/2021/TT-BVHTTDL về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa Thông tư 04/2021/TT-BVHTTDL được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành về việc quy định một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa. Ngày 08/6/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…

Nghị định 73/2018/NĐ-CP Quy định về danh mục chất ma túy và tiền chất

Nghị định 73/2018/NĐ-CP Quy định về danh mục chất ma túy và tiền chất Người sử dụng thuốc lắc có phải áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc không? Nội dung Thuộc tính VB liên quan Tải về Mục lục văn bản Chính phủ ban hành Nghị định 73/2018/NĐ-CP quy định về danh mục…

Hướng dẫn 3420/HD-BVHTTDL về sử dụng quốc kỳ, quốc huy, chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng dẫn 3420/HD-BVHTTDL về sử dụng quốc kỳ, quốc huy, chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh Hướng dẫn treo cờ tổ quốc, ảnh Bác Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Hướng dẫn treo Cờ tổ quốc, Quốc huy, ảnh Bác Ngày 2/10 năm 2012 Bộ Văn hoá, Thể thao và…

Hướng dẫn 22HD/TWĐTN 2013 thực hiện Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Hướng dẫn 22HD/TWĐTN 2013 thực hiện Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Nội dung Thuộc tính VB liên quan Tải về Mục lục văn bản Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại hội…

Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội

Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội Chính sách trợ giúp với đối tượng bảo trợ xã hội Nội dung Thuộc tính Tải về Mục lục văn bản Nghị định 136/2013/NĐ-CP – Chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã…