Trang chủ » Lời bài hát Chú Đại Bi – Thích Huệ Duyên

Lời bài hát Chú Đại Bi – Thích Huệ Duyên

Thông tin bài hát

Tên bài hát: Chú Đại Bi
Ca sĩ: Thích Huệ Duyên
Sáng tác: unknown
Album: Kinh Tụng Chú Đại Bi
Ngày ra mắt: 15/10/2015
Thể loại: Việt Nam, Nhạc Tôn Giáo

 

Lời bài hát Chú Đại Bi – Thích Huệ Duyên

Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát
Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát
Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà la ni.
Nam mô hắc ra đát na, đá ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô Yết đế, thước bát ra da,
Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da,
Ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ,
Số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa,
Y mông a rị da bà lô Yết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế,
Tát bà a tha đậu du bằng,
A thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà,
Ma phạt đặc đậu, đát điệt tha.
Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị,
Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra,
Ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông,
Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế,
Đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra.
Ma mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê,
Thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm,
Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra,
Hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị,
Tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ,
Bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì,
Địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha,
Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha.
Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha.
Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha.
Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha.
Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha.
Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha.
Ba đà ma kiết tất đà dạ ta bà ha.
Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta bà ha.
Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta bà ha
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da bà lô Yết đế thước bàn ra dạ, ta bà ha.
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta bà ha
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta bà ha
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta bà ha

Xem thêm:  Một HLV Rap Việt bất ngờ phải vào bệnh viện vì hạch cổ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Đánh giá bài viết này

Similar Posts