Lời bài hát Tuý Hồng Nhan

0
11

Ca sĩ:

Lưu Y Đoá

lá là là lá la là la…
là á lá là lá la…
lá a là lá la là là lá la…
lá a à á a hà ha …
hà há há a a à à a …
há a ha à hà ha hà…
là á là há á la là…
lá la lá là la…
há a há à hà a à…
há à há a hà há a…
há a a à à ha…
hà há a á a à hà ha…


hà há há ha ha hà hà ha…
há à hà hà ha hà…
là há là há la là…
lá la lá là la…
há a há à hà a à…
há à ha à hà á a…
há á a à hà à ha …
hà há ha a à hà a…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here