Connect with us

Du Lịch

Mục tiêu cơ bản và các nguyên tắc phát triển bền vững trong du lịch

Published

on

Hiện nay, quan điểm về phát triển bền vững ngành Du lịch được đa số các quốc gia và các nhà nghiên cứu công nhận về bản chất đều phải đảm bảo ba nội dung cơ bản: môi trường bền vững, xã hội bền vững và kinh tế bền vững. Để đảm bảo phát triển du lịch bền vững cần phải xác định được các mục tiêu cơ bản, sau đó cần xác định được các nguyên tắc của phát triển du lịch bền vững, lấy làm kim chỉ nam cho những hoạt động tiếp theo, giúp du lịch phát triển bền vững trong tương lai.

Bèo trải thảm xanh mướt trong rừng tràm Trà Sư

Phát triển bền vững và phát triển du lịch bền vững

Khái niệm phát triển bền vững được đưa ra khi mâu thuẫn giữa môi trường và phát triển đã trở thành sâu sắc ở nhiều nước trên thế giới do con người đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế mà không quan tâm đúng mức tới bảo vệ môi trường, bảo vệ các giá trị văn hóa, hài hòa lợi ích các thành phần trong hệ kinh tế, khiến cho những tài nguyên bị sử dụng quá mức đang tiến tới nguy cơ bị cạn kiệt, ô nhiễm môi trường gia tăng đe dọa sự phát triển lâu bền của nhân loại.

Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, sự phát triển của du lịch phụ thuộc rất nhiều vào tài nguyên và môi trường; sự phát triển du lịch và sự phát triển bền vững chung của xã hội có sự tác động biện chứng lẫn nhau. Vì vậy, khái niệm phát triển du lịch bền vững không tách rời khái niệm phát triển bền vững.

Những mục tiêu cơ bản của phát triển du lịch bền vững

Để phát triển du lịch và xây dựng được những nguyên tắc phát triển bền vững trước hết cần xác định được các mục tiêu cơ bản. Đó là,

Hiệu quả kinh tế: Đảm bảo tính hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh để các doanh nghiệp và các điểm du lịch có khả năng tiếp tục phát triển phồn thịnh và đạt lợi nhuận lâu dài.

Phát triển cho địa phương: Tăng tối đa đóng góp của du khách đối với sự phát triển thịnh vượng của nền kinh tế địa phương tại các điểm du lịch, khu du lịch, bao gồm phần tiêu dùng của khách du lịch được giữ lại tại địa phương.

Tạo ra việc làm và nâng cao mức thu nhập: Tăng cường số lượng và chất lượng việc làm tại địa phương do ngành Du lịch tạo ra và được ngành Du lịch hỗ trợ, không có sự phân biệt đối xử về giới và các mặt khác.

Công bằng xã hội: Cần có sự phân phối lại lợi ích kinh tế và xã hội thu được từ hoạt động du lịch một cách công bằng và rộng rãi cho tất cả những người trong cộng đồng đáng được hưởng.

Đáp ứng sự thỏa mãn của khách du lịch: Cung cấp những dịch vụ an toàn, chất lượng thỏa mãn tối đa các nhu cầu của du khách.

Nâng cao vai trò chức năng của đơn vị tổ chức du lịch: Thu hút và trao quyền cho cộng đồng địa phương xây dựng kế hoạch và đề ra các quyết định về quản lý và phát triển du lịch, có sự tham khảo tư vấn của các bên liên quan.

An sinh xã hội: Duy trì và tăng cường chất lượng cuộc sống của người dân địa phương, bao gồm cơ cấu tổ chức xã hội và cách tiếp cận các nguồn tài nguyên, hệ thống hỗ trợ đời sống, tránh làm suy thoái và khai thác quá mức môi trường cũng như xã hội dưới mọi hình thức.

Bảo tồn các giá trị văn hóa: Tôn trọng và tăng cường giá trị các di sản lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống và những bản sắc đặc biệt của cộng đồng dân cư địa phương tại các điểm du lịch.

Bảo vệ tự nhiên: Duy trì và nâng cao chất lượng của cảnh vật, kể cả ở nông thôn cũng như thành thị, tránh để môi trường xuống cấp.

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực: Giảm thiểu mức sử dụng những nguồn tài nguyên quý hiếm và không thể tái tạo được trong việc phát triển và triển khai các cơ sở, phương tiện và dịch vụ du lịch. 

Bảo vệ môi trường: Giảm thiểu ô nhiễm không khí, nước, đất và rác thải từ du khách và các hãng du lịch.

Hồ Thủy Liêm trên đỉnh Thiên Cấm Sơn

Những nguyên tắc phát triển du lịch bền vững

Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, muốn phát triển bền vững đòi hỏi sự nỗ lực chung của toàn xã hội. Mục tiêu của phát triển bền vững mang tới sự hài hòa giữa kinh tế – xã hội và môi trường nhưng không làm ảnh hưởng tới tương lai. Để thực hiện những mục tiêu trên, cần xác định được các nguyên tắc của phát triển du lịch bền vững, lấy làm kim chỉ nam cho những hoạt động tiếp theo, giúp du lịch phát triển bền vững trong tương lai.

Khai thác sử dụng nguồn lực một cách hợp lý: Nguồn lực là tổng thể vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lối chính sách, vốn và thị trường… ở cả trong nước và ngoài nước có thể được khai thác nhằm phục vụ cho việc phát triển du lịch. Việc sử dụng, bảo tồn bền vững tài nguyên thiên nhiên văn hóa xã hội là hết sức cần thiết đảm bảo cho sự phát triển lâu dài, khai thác phục vụ hoạt động du lịch dựa trên sự tính toán nhu cầu hiện tại.

Giảm thiểu sự tiêu thụ quá mức tài nguyên thiên nhiên: Việc tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên ở mức vừa đủ một mặt giúp cho việc phục hồi tài nguyên thiên nhiên, mặt khác giảm chất thải ra môi trường. Các tài nguyên thiên nhiên cần được quy hoạch, quản lý tránh sự khai thác một cách ồ ạt hoặc phát triển nóng.

Duy trì bảo tồn sự đa dạng thiên nhiên, xã hội và nhân văn: Cần trân trọng tính đa dạng của thiên nhiên, xã hội, môi trường của điểm đến, đảm bảo nhịp độ, quy mô và loại hình phát triển du lịch, để bảo vệ tính đa dạng của văn hóa địa phương. Xem xét quy mô và sức chứa của mỗi vùng, giám sát chặt chẽ các hoạt động du lịch đối với động thực vật, lồng ghép các hoạt động du lịch vào các hoạt động của cộng đồng dân cư, ngăn ngừa sự thay thế các ngành nghề truyền thống lâu đời bằng các ngành nghề hiện đại. Phát triển du lịch phù hợp với văn hóa bản địa, phúc lợi xã hội, nhu cầu của sự phát triển, đảm bảo quy mô, tiến độ của các loại hình du lịch nhằm gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau giữa du khách và dân cư sở tại…

Phát triển du lịch phải đặt trong quy hoạch tổng thể của kinh tế xã hội: Sự tồn tại lâu dài của ngành Du lịch phải nằm trong khuôn khổ chiến lược của quốc gia, vùng, địa phương về kinh tế – xã hội. Để đảm bảo sự phát triển, ngành Du lịch cần phải tính tới nhu cầu trước mắt của cả người dân và du khách, trong quy hoạch cần phải thống nhất các mặt kinh tế – xã hội, môi trường, tôn trọng chiến lược của quốc gia, vùng, lãnh thổ, địa phương. Phát triển ngành Du lịch phải phù hợp với địa phương, phù hợp với quy hoạch mà địa phương giao cho, sự phát triển đó mới bền vững và lâu dài.

Phát triển du lịch phải hỗ trợ kinh tế cho địa phương: Với tính đặc thù liên ngành, phát triển bền vững không phải chỉ riêng nó mà kéo theo nhiều lĩnh vực khác. Trong lĩnh vực du lịch, việc hỗ trợ cho ngành nghề khác không chỉ các doanh nghiệp trực tiếp tham gia hoạt động du lịch mà còn hỗ trợ rất nhiều doanh nghiệp gián tiếp tham gia vào hoạt động này, từ đó dẫn đến hỗ trợ kinh tế cho địa phương.

Thu hút sự tham gia của cộng đồng địa phương vào phát triển bền vững du lịch: Việc tham gia của cộng đồng địa phương là một nhân tố đảm bảo cho phát triển du lịch bền vững. Khi cộng đồng địa phương được tham gia phát triển du lịch sẽ tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi cho du lịch, vì sự tham gia của cộng đồng địa phương sẽ gắn quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cư dân đối với sự phát triển chung của du lịch.

Lấy ý kiến của nhân dân và các đối tượng có liên quan: Tham khảo ý kiến của các bên liên quan và cộng đồng dân cư, các tổ chức trong và ngoài nước, phi chính phủ, chính phủ với các ý kiến cho dự án, là nguyên tắc quan trọng trong việc phát triển du lịch bền vững. Chia sẻ lợi ích của các bên nhằm mục đích hài hòa về lợi ích trong quá trình thực hiện.

Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực: Với phát triển du lịch bền vững, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ vô cùng cần thiết. Lực lượng lao động trong lĩnh vực du lịch đang thiếu hụt một lượng rất lớn, lao động được đào tạo có trình độ chuyên môn chưa đáp ứng được nhu cầu chung của ngành. Một lực lượng lao động đào tạo kỹ năng thành thạo, không những mang lại lợi ích về kinh tế cho ngành mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.

Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học ngành Du lịch: Để du lịch trở thành ngành kinh tế chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững, hoạt động nghiên cứu khoa học đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đào tạo và thực hiện hoạt động phát triển du lịch. Các thành tựu khoa học công nghệ về du lịch trong các lĩnh vực thời gian qua đã trở thành những nền tảng khoa học quan trọng với tính ứng dụng thực tiễn cao, góp phần vào sự phát triển của ngành công nghiệp du lịch.

Tài liệu tham khảo:

1. TS. Nguyễn Bá Lâm & TS. Trịnh Xuân Dũng (2014), Tổng quan về du lịch, Trường Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội.

2. GS.TS Nguyễn Văn Đính & PGS.TS. Trần Thị Minh Hòa, Kinh tế Du lịch, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân.

3. ThS. Trương Ngọc Quỳnh, Một vài nhận định về phát triển bền vững ngành du lịch…

ThS. Mai Anh Vũ

Rate this post
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Du Lịch

Hà Nội: Linh thiêng đền Sái

Published

on

By

Nằm trên núi Sái – một trong 7 ngọn núi thiêng thuộc dãy Thất Diệu Sơn, đền Sái (thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) là nơi thờ Đức thánh Huyền Thiên Trấn Vũ – một trong bốn vị thần trấn giữ Thăng Long, người có công giúp vua An Dương Vương diệt trừ Bạch Kê Tinh để xây thành Cổ Loa.

Tương truyền, sau khi dời đô về Thăng Long, vua Lý Công Uẩn đã tới đây xin rước bài vị Đức thánh Huyền Thiên Trấn Vũ và lập đền thờ ngài tại kinh thành Thăng Long, lấy tên là đền Quán Thánh – một trong “Thăng Long tứ trấn”.

Hai bên sân phía trước đền Sái là hai ao hình tròn, được gọi là ao Tiên. Bước qua 15 bậc đá, du khách sẽ tới nghi môn gồm 5 cửa: Ở giữa là 3 cổng chính, rộng, được xây kiểu chồng diêm 2 tầng, 8 mái; hai bên là 4 trụ biểu. Hai cổng phụ hai bên nhỏ, có mái che và 2 trụ biểu nhỏ.

Qua nghi môn là tới gác chuông cao 2 tầng, được xây theo kiểu chồng diêm, 8 mái. Công trình này được phục dựng năm 1989. Trên gác treo quả chuông đúc vào thời vua Thành Thái (triều Nguyễn, trị vì từ năm 1889 đến 1907). Tiếp đó là tòa Kính thiên, chính giữa có tấm bia “Huyền Thiên Đạo Quán” niên đại Chính Hòa thứ 22, năm Tân Tỵ (1701). Bốn mặt bia khắc chữ, ca ngợi cảnh đẹp vùng núi Sái, lịch sử và công đức của Đức thánh Huyền Thiên Trấn Vũ.

Sau tòa Kính thiên là nhà tiền tế và chính điện. Chính điện có mặt bằng kiểu chữ “Công”, gồm tiền đường, thiêu hương và hậu cung. Tiền đường đã được dựng lại theo lối kiến trúc cổ. Hậu cung là công trình được bảo tồn gần như nguyên vẹn với gạch lát nền từ thời Lê, chính giữa là bức tượng Huyền Thiên Trấn Vũ làm bằng đất, sơn son thếp vàng, có chiều cao 2,25m, đường kính 0,9m. Trong đền hiện còn lưu giữ nhiều di vật, đồ thờ có từ thế kỷ XVII – XVIII. Phía sau đền là chùa Sái, tạo thành một quần thể phối thờ theo lối “tiền thần, hậu phật”.

Ngoài những nét đặc sắc về kiến trúc, đền Sái còn được biết đến với Lễ hội rước vua giả (ngày 11 tháng Giêng hằng năm) cùng những phong tục cổ truyền độc đáo được bảo tồn, lưu giữ đến ngày nay.

Có giá trị về nhiều mặt, đền Sái đã được xếp hạng Di tích lịch sử, nghệ thuật, kiến trúc cấp quốc gia năm 1986.

Thủy Hương

Rate this post
Continue Reading

Du Lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai

Published

on

By

Cập nhật:

Lượt xem: 13.997


Địa chỉ: 2 Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai


Tel: (0251) 3822 038; Fax: (0251) 3824 482


Email: svhttdl@dongnai.gov.vn


Website: svhttdl.dongnai.gov.vn


 


Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đồng Nai


Địa chỉ: 2 đường 30/4, P. Trung Dũng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai


Tel: (0251) 8820 844/ 3940 850


Email: ttxtdldongnai@gmail.com


Website: ttxtdldongnai.vn


Rate this post
Continue Reading

Du Lịch

Sơn La: Vân Hồ khai thác lợi thế phát triển du lịch

Published

on

By

Huyện Vân Hồ có khí hậu mát mẻ, cây cối tốt tươi tạo nên những cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, trù phú, cuốn hút du khách thập phương. Các tour du lịch đến với Vân Hồ khám phá, trải nghiệm vùng đất cao nguyên này ngày một nhiều hơn, người dân bắt đầu xây dựng các cơ sở lưu trú, kinh doanh nhà nghỉ, nhà hàng, khách sạn, nhưng đặc sắc nhất ở Vân Hồ là các nhà nghỉ cộng đồng (homestay) gần gũi với thiên nhiên, cho du khách những trải nghiệm thú vị về phong tục tập quán, nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của vùng đất này.

Một góc homestay Vân Hồ Ecolodge tại bản Hua Tạt, xã Vân Hồ.

Huyện Vân Hồ có vị trí thuận lợi, đường giao thông thuận tiện để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, cộng đồng. Ở Vân Hồ đang có các khu du lịch cộng đồng được nhiều du khách biết đến, như: Vân Hồ Ecolodge, Homestay A Chu, Khu du lịch rừng thông Hua Tạt, Khu du lịch cộng đồng các bản Nà Bai, Phụ Mẫu (xã Chiềng Yên)… Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên lượng khách đến Vân Hồ giảm mạnh hơn 50% so với năm 2019 với khoảng 22.500 lượt khách, trong đó khách quốc tế trên 1.300 lượt, doanh thu đạt hơn 5 tỷ đồng.

Trong hành trình khám phá các điểm du lịch cộng đồng ở Vân Hồ, du khách sẽ được trải nghiệm các tour tự chọn, thưởng thức những vẻ đẹp của núi rừng hoang sơ hùng vĩ, ngắm những bản làng người Mông dưới những thung lũng mơ mận đang khoe sắc, ngắm những chàng trai, cô gái trong trang phục dân tộc sặc sỡ ném pa pao, chơi tâu tí giao duyên tìm bạn tình trong ngày tết. Đêm về, du khách được thưởng thức món thắng cố, nhâm nhi chén rượu ngô bên bếp lửa hồng trong tiết trời se lạnh, xem các tiết mục văn nghệ do chính những người dân bản địa biểu diễn đến tận đêm khuya.

Hòa mình cùng đoàn du khách đến từ Hà Nội, chúng tôi đến Vân Hồ Ecolodge, rộng chừng 1 ha, có 3 nhà sàn nghỉ cộng đồng, 8 căn bungalow sang trọng, có đủ các loại hoa nở bốn mùa. Vân Hồ Ecolodge là một khu nghỉ dưỡng yên bình tại bản Hua Tạt, xã Vân Hồ với thiết kế truyền thống, có bề ngoài giản dị nhưng vẫn toát nên sự sang trọng, đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, gần gũi với thiên nhiên với đồi thông xanh mát và những đồi chè trải dài, có thể đón trên 100 du khách nghỉ qua đêm. Nghỉ ở đây, du khách có thể khám phá đời sống, cách làm và dệt vải thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, thưởng thức những đặc sản như thịt nướng, lợn hun khói, lợn bản, gà đen. Chị Tạ Thu Nga, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, cho hay: Tôi thật sự ngỡ ngàng với cách làm du lịch cộng đồng của người dân tộc Mông nơi đây, những ngôi nhà đơn sơ nhưng lại có kiến trúc thân thiện với môi trường, tạo nên không khí trong lành, thư giãn; được ăn món thắng cố, thịt treo gác bếp, bánh dày, cơm nếp gói lá. Tôi thích những điệu múa xòe hoa, kèn lá, đàn môi, tiếng khèn của những chàng trai Mông lúc trầm, lúc bổng, du dương, nghe da diết đến nao lòng. Rồi được mặc bộ trang phục thiếu nữ Mông, được học dệt vải, được lên núi ngắm mây bao phủ khi hoàng hôn buông xuống và được xem, thưởng thức tết của dân tộc Mông… Đây là một nơi trải nghiệm, nghỉ dưỡng lý tưởng.

Trải nghiệm Thác nước Tạt Nàng, tại xã Chiềng Yên, du khách sẽ được tận hưởng khí hậu mát mẻ của các cánh rừng nguyên sinh, lại có thác nước đổ xuống tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng, hữu tình. Hiện, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam đã hỗ trợ huyện Vân Hồ đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng diện tích hơn 500m², có kiến trúc rất hiện đại, để du khách đến nghỉ dưỡng, tận hưởng không gian thiên nhiên lý tưởng. Gặp chị Đoàn Thu Minh, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh đang cùng những người bạn du lịch tại khu thác nước này, chị kể về hành trình 1 ngày  trải nghiệm: Chúng tôi được người dân địa phương đưa vào rừng già, ngắm các loại cây và những thảm thực vật còn nguyên sơ, có nhiều cây to mấy người ôm không hết; hai bên đường, hoa đỗ quyên đang rực rỡ màu đỏ và những cây đào rừng bắt đầu nở hoa, những cánh hoa đỏ tươi thắm quyến rũ, làm chúng tôi thi nhau chụp ảnh làm kỷ niệm. Chiều về lên đồi hái cam quýt ăn thỏa thích, rồi được ra chân thác nước nơi tắm cộng đồng, xua tan hết mệt mỏi của một ngày vào rừng khám phá. Tối đến, chúng tôi lại được quây quần bên mâm cơm, do chính người địa phương nấu với những món ăn đặc sản dân tộc. Không chỉ có vậy, khi ăn xong, chúng tôi lại được xem biểu diễn văn nghệ, do những cô gái dân tộc Thái biểu diễn, cô nào cũng trắng trẻo, xinh xắn, khỏe mạnh trong trang phục sặc sỡ. Những lời hát cất lên như gọi mời du khách, điệu múa uyển chuyển, với những đôi tay mềm mại, cùng tiếng nhạc dân tộc sôi động, cứ cuốn hút mọi người hòa theo. Rồi chúng tôi được hòa mình vào vòng xòe, nhảy theo tiếng hát, tiếng nhạc quanh ngọn lửa hồng. Đêm về yên tĩnh, thi thoảng có tiếng tắc kè kêu tìm bạn và những tiếng gà gáy điểm canh. Cái lạnh về đêm của miền Tây Bắc cùng với tình cảm của người dân nơi đây làm cho chúng tôi thêm yêu quý, tin tưởng nơi đây sẽ là điểm thu hút đông khách du lịch gần xa.  

Hầu hết du khách đến trải nghiệm các homestay ở huyện Vân Hồ đều có chung nhận xét về cách tổ chức khá chuyên nghiệp. Nhà sàn vẫn giữ được kiến trúc riêng biệt, rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Các homestay có thể đón cùng một lúc nhiều đoàn khách đông người tạo nên khung cảnh sôi động, nhộn nhịp, nhất là vào dịp cuối tuần. Đến đây, du khách không chỉ được trải nghiệm cuộc sống, sinh hoạt thường ngày của người dân bản địa, mà còn có thể tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn tùy theo yêu cầu và sở thích. Đây là cách làm mới của đồng bào các dân tộc nơi đây, nhất là người dân tộc Mông, tất cả đều chung sức làm cộng đồng, những nhà có homestay thì có thu nhập từ du khách đến nghỉ, những nhà không làm homestay thì được hưởng lợi từ cung cấp thực phẩm nấu ăn hoặc làm các sản phẩm của dân tộc bán cho du khách, rồi biểu diễn các tiết mục văn nghệ truyền thống khi du khách yêu cầu. Tất cả các hộ làm dịch vụ đều niêm yết giá chung, nhiều người còn nghe và nói được tiếng Anh, giao tiếp được với khách du lịch nước ngoài, đem đến cho du khách cảm giác bình yên, sự thoải mái và thân thiện.

Chia tay Vân Hồ, khi đêm đã về khuya, đâu đó tại các homestay, ngọn lửa vẫn còn bập bùng sưởi ấm những vòng xòe bất tận, và những du khách đắm mình, say sưa với điệu múa khèn, ngây ngất trong tiếng sáo, đàn môi du dương như níu kéo, mời gọi du khách gần xa…

Minh Tuấn

Rate this post
Continue Reading

Trending

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này