Hành ChínhPháp LuậtVăn Bản Pháp LuậtXã Hội

Quyết định 73/QĐ-UBDT về điều chỉnh xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi

Quyết định 73/QĐ-UBDT về điều chỉnh xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi

Danh sách xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi
Tải về Bản in

Quyết định 73/QĐ-UBDT – Điều chỉnh xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi

Quyết định 73/QĐ-UBDT năm 2016 điều chỉnh xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 29/02/2016. Theo đó, điều chỉnh 30 xã từ khu vực III sang xã khu vực II, điều chỉnh 03 xã từ khu vực III sang xã khu vực I, …

Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú

Quyết định 306/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn

Quyết định 307/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn

Lưu ý: Từ ngày 28/4/2017, Quyết định 73/QĐ-UBDT bị thay thế bởi Quyết định 582/QĐ-TTg. Mời các bạn tải Quyết định 582/QĐ-TTg, tại đây.

Quyết định 582/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 28/4/2017 và bãi bỏ các Quyết định 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013, Quyết định 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015, Quyết định 73/QĐ-UBDT ngày 29/2/2016.

ỦY BAN DÂN TỘC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 73/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH XÃ KHU VỰC I, II, III THUỘC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015;

Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh khu vực 105 xã của 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc vùng dân tộc và miền núi, cụ thể như sau:

– Điều chỉnh 30 xã từ khu vực III sang xã khu vực II;

– Điều chỉnh 03 xã từ khu vực III sang xã khu vực I;

– Điều chỉnh 72 xã từ khu vực II sang xã khu vực I.

(Có danh sách chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế nội dung các xã có tên tương ứng trong Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
 • Ban Bí thư Trung ương Đảng;
 • Thủ tướng Chính phủ;
 • Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
 • Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
 • HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
 • Văn phòng Tổng Bí thư;
 • Văn phòng Chủ tịch nước;
 • Văn phòng Quốc hội;
 • Văn phòng Chính phủ;
 • Tòa án nhân dân tối cao;
 • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
 • Kiểm toán Nhà nước;
 • UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
 • Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
 • Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
 • Công báo; Website Chính phủ;
 • BT, CN và các TT, PCN UBDT;
 • Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc;
 • Website UBDT;
 • Lưu: VT, VP135 (10b).
Sơn Phước Hoan

DANH SÁCH XÃ ĐIỀU CHỈNH KHU VỰC I, II, III VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 73/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Quyết định 73/QĐ-UBDT về điều chỉnh xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi

Vừa rồi, show.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề “Quyết định 73/QĐ-UBDT về điều chỉnh xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi

❤️️”. Hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Quyết định 73/QĐ-UBDT về điều chỉnh xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi

” mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về “Quyết định 73/QĐ-UBDT về điều chỉnh xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi

[ ❤️️❤️️ ]” hiện nay. Hãy cùng show.vn phát triển thêm nhiều bài viết hay về “Quyết định 73/QĐ-UBDT về điều chỉnh xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi

” bạn nhé.

Bài viết “Quyết định 73/QĐ-UBDT về điều chỉnh xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi

” được đăng bởi vào ngày 2022-05-15 14:17:01. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại show.vn

Nguồn: hoatieu.vn

Xem thêm về Quyết định 73/QĐ-UBDT về điều chỉnh xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi


#Quyết #định #73QĐUBDT #về #điều #chỉnh #xã #khu #vực #III #thuộc #vùng #dân #tộc #và #miền #núi
Quyết định 73/QĐ-UBDT về điều chỉnh xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi
Danh sách xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi
Tải về Bản in

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
Quyết định 73/QĐ-UBDT – Điều chỉnh xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi
Quyết định 73/QĐ-UBDT năm 2016 điều chỉnh xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 29/02/2016. Theo đó, điều chỉnh 30 xã từ khu vực III sang xã khu vực II, điều chỉnh 03 xã từ khu vực III sang xã khu vực I, …
Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trúQuyết định 306/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khănQuyết định 307/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn
Lưu ý: Từ ngày 28/4/2017, Quyết định 73/QĐ-UBDT bị thay thế bởi Quyết định 582/QĐ-TTg. Mời các bạn tải Quyết định 582/QĐ-TTg, tại đây.
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
Quyết định 582/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 28/4/2017 và bãi bỏ các Quyết định 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013, Quyết định 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015, Quyết định 73/QĐ-UBDT ngày 29/2/2016.
ỦY BAN DÂN TỘC——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số: 73/QĐ-UBDTHà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016
QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH XÃ KHU VỰC I, II, III THUỘC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015;
Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2015;
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh khu vực 105 xã của 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc vùng dân tộc và miền núi, cụ thể như sau:
– Điều chỉnh 30 xã từ khu vực III sang xã khu vực II;
– Điều chỉnh 03 xã từ khu vực III sang xã khu vực I;
– Điều chỉnh 72 xã từ khu vực II sang xã khu vực I.
(Có danh sách chi tiết kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế nội dung các xã có tên tương ứng trong Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMTHỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆMBan Bí thư Trung ương Đảng;Thủ tướng Chính phủ;Các Phó Thủ tướng Chính phủ;Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;Văn phòng Tổng Bí thư;Văn phòng Chủ tịch nước;Văn phòng Quốc hội;Văn phòng Chính phủ;Tòa án nhân dân tối cao;Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;Kiểm toán Nhà nước;UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;Công báo; Website Chính phủ;BT, CN và các TT, PCN UBDT;Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc;Website UBDT;Lưu: VT, VP135 (10b).Sơn Phước Hoan
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
DANH SÁCH XÃ ĐIỀU CHỈNH KHU VỰC I, II, III VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 73/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Quyết định 73/QĐ-UBDT về điều chỉnh xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi

[rule_2_plain]

#Quyết #định #73QĐUBDT #về #điều #chỉnh #xã #khu #vực #III #thuộc #vùng #dân #tộc #và #miền #núi
Quyết định 73/QĐ-UBDT về điều chỉnh xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi
Danh sách xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi
Tải về Bản in

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
Quyết định 73/QĐ-UBDT – Điều chỉnh xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi
Quyết định 73/QĐ-UBDT năm 2016 điều chỉnh xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 29/02/2016. Theo đó, điều chỉnh 30 xã từ khu vực III sang xã khu vực II, điều chỉnh 03 xã từ khu vực III sang xã khu vực I, …
Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trúQuyết định 306/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khănQuyết định 307/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn
Lưu ý: Từ ngày 28/4/2017, Quyết định 73/QĐ-UBDT bị thay thế bởi Quyết định 582/QĐ-TTg. Mời các bạn tải Quyết định 582/QĐ-TTg, tại đây.
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
Quyết định 582/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 28/4/2017 và bãi bỏ các Quyết định 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013, Quyết định 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015, Quyết định 73/QĐ-UBDT ngày 29/2/2016.
ỦY BAN DÂN TỘC——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số: 73/QĐ-UBDTHà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016
QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH XÃ KHU VỰC I, II, III THUỘC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015;
Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2015;
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh khu vực 105 xã của 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc vùng dân tộc và miền núi, cụ thể như sau:
– Điều chỉnh 30 xã từ khu vực III sang xã khu vực II;
– Điều chỉnh 03 xã từ khu vực III sang xã khu vực I;
– Điều chỉnh 72 xã từ khu vực II sang xã khu vực I.
(Có danh sách chi tiết kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế nội dung các xã có tên tương ứng trong Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMTHỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆMBan Bí thư Trung ương Đảng;Thủ tướng Chính phủ;Các Phó Thủ tướng Chính phủ;Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;Văn phòng Tổng Bí thư;Văn phòng Chủ tịch nước;Văn phòng Quốc hội;Văn phòng Chính phủ;Tòa án nhân dân tối cao;Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;Kiểm toán Nhà nước;UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;Công báo; Website Chính phủ;BT, CN và các TT, PCN UBDT;Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc;Website UBDT;Lưu: VT, VP135 (10b).Sơn Phước Hoan
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
DANH SÁCH XÃ ĐIỀU CHỈNH KHU VỰC I, II, III VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 73/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Quyết định 73/QĐ-UBDT về điều chỉnh xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi

[rule_2_plain]

#Quyết #định #73QĐUBDT #về #điều #chỉnh #xã #khu #vực #III #thuộc #vùng #dân #tộc #và #miền #núi
Quyết định 73/QĐ-UBDT về điều chỉnh xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi
Danh sách xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi
Tải về Bản in

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
Quyết định 73/QĐ-UBDT – Điều chỉnh xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi
Quyết định 73/QĐ-UBDT năm 2016 điều chỉnh xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành ngày 29/02/2016. Theo đó, điều chỉnh 30 xã từ khu vực III sang xã khu vực II, điều chỉnh 03 xã từ khu vực III sang xã khu vực I, …
Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trúQuyết định 306/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khănQuyết định 307/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn
Lưu ý: Từ ngày 28/4/2017, Quyết định 73/QĐ-UBDT bị thay thế bởi Quyết định 582/QĐ-TTg. Mời các bạn tải Quyết định 582/QĐ-TTg, tại đây.
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
Quyết định 582/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 28/4/2017 và bãi bỏ các Quyết định 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013, Quyết định 601/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015, Quyết định 73/QĐ-UBDT ngày 29/2/2016.
ỦY BAN DÂN TỘC——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————Số: 73/QĐ-UBDTHà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016
QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH XÃ KHU VỰC I, II, III THUỘC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015;
Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2015;
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh khu vực 105 xã của 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc vùng dân tộc và miền núi, cụ thể như sau:
– Điều chỉnh 30 xã từ khu vực III sang xã khu vực II;
– Điều chỉnh 03 xã từ khu vực III sang xã khu vực I;
– Điều chỉnh 72 xã từ khu vực II sang xã khu vực I.
(Có danh sách chi tiết kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế nội dung các xã có tên tương ứng trong Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMTHỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆMBan Bí thư Trung ương Đảng;Thủ tướng Chính phủ;Các Phó Thủ tướng Chính phủ;Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;Văn phòng Tổng Bí thư;Văn phòng Chủ tịch nước;Văn phòng Quốc hội;Văn phòng Chính phủ;Tòa án nhân dân tối cao;Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;Kiểm toán Nhà nước;UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;Công báo; Website Chính phủ;BT, CN và các TT, PCN UBDT;Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc;Website UBDT;Lưu: VT, VP135 (10b).Sơn Phước Hoan
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})
DANH SÁCH XÃ ĐIỀU CHỈNH KHU VỰC I, II, III VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 73/QĐ-UBDT ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Quyết định 73/QĐ-UBDT về điều chỉnh xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi

[rule_2_plain]

Đánh giá bài viết này

Xem thêm:  Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT sử dụng giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn

Trà My

Tôi đã làm việc với tư cách là một blogger trong 7 năm qua. Sau khi học ngành báo chí và làm việc cho các tờ báo, tôi đã tích lũy đủ kinh nghiệp và bắt đầu sở hữu trang blog của riêng mình - www.show.vn, nơi tập trung những tin tức nóng nhất, mới nhất từ Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button