Tổng quan thông tin về ngành Kỹ thuật sinh học

I

Lý luận chính trị + Pháp luật đại cương

1

Những NLCB của CN Mác-Lênin I

2

Những NLCB của CN Mác-Lênin II

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

4

Đường lối CM của Đảng CSVN

5

Pháp luật đại cương

II

6

Lý luận thể dục thể thao (bắt buộc)

7

Bơi lội (bắt buộc)

 

Tự chọn trong danh mục

8

Tự chọn thể dục 1

9

Tự chọn thể dục 2

10

Tự chọn thể dục 3

III

Giáo dục Quốc phòng – An ninh

11

Đường lối quân sự của Đảng

12

Công tác quốc phòng, an ninh

13

QS chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên A (CKC)

IV

Tiếng Anh

14

Tiếng Anh I

15

Tiếng Anh II

V

Khối kiến thức Toán và Khoa học cơ bản

16

Giải tích I

17

Giải tích II

18

Giải tích III

19

Đại số

20

Xác suất thống kê và qui hoạch thực nghiệm

21

Vật lý đại cương I

22

Vật lý đại cương II

23

Vật lý đại cương III

24

25

Hóa học I

26

Hoá hữu cơ

27

Hóa lý

28

VI

Cơ sở và cốt lõi ngành

29

Hoá phân tích

30

Thí nghiệm hóa phân tích

31

Kỹ thuật điện

32

Đồ họa kỹ thuật cơ bản

33

Nhập môn kỹ thuật sinh học

34

Quá trình và thiết bị CNSH I

35

Quá trình và thiết bị CNSH II

36

Quá trình và thiết bị CNSH III

37

Kỹ thuật đo lường và điều khiển tự động trong CNSH

38

Quản lý chất lương trong CNSH

39

Đồ án quá trình và thiết bị CNSH

40

Hóa sinh

41

42

Vi sinh vật I

43

Thí nghiệm vi sinh vật

44

Sinh học tế bào

45

Miễn dịch học

46

Di truyền học và Sinh học phân tử

47

Kỹ thuật gen

48

Tin sinh học

49

Phương pháp phân tích trong CNSH

50

Đồ án chuyên ngành KTSH

VII

Kiến thức bổ trợ

51

Quản trị học đại cương

52

Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp

53

Tâm lý học ứng dụng

54

Kỹ năng mềm

55

Tư duy công nghệ và thiết kế kỹ thuật

56

Thiết kế mỹ thuật công nghiệp

57

Technical Writing and Presentation

VIII

Tự chọn theo định hướng ứng dụng (chọn theo mô đun)

 

Mô đun 1: Công nghệ sinh học Môi trường

58

Kỹ thuật sinh học xử lý chất thải

59

Độc tố học môi trường

60

Vi sinh vật II – môi trường

61

Quản lý môi trường

62

TN Kỹ thuật sinh học xử lý chất thải

 

Mô đun 2: Công nghệ sinh học Thực phẩm

63

Kỹ thuật lên men

64

Kỹ thuật phân tích phân tử trong CNTP

65

Vi sinh vật II – thực phẩm

66

Enzym trong công nghệ thực phẩm

67

Thí nghiệm kỹ thuật lên men

 

Mô đun 3: Công nghệ sinh học công nghiệp

68

Kỹ thuật lên men

69

Kỹ thuật thu hồi hoàn thiện sản phẩm

70

Vi sinh vật II – công nghiệp

71

Enzyme học

72

Thí nghiệm kỹ thuật lên men

 

Mô đun 4: Kỹ thuật sinh học phân tử và tế bào

73

Công nghệ tế bào động vật

74

Kỹ thuật phân tích và chẩn đoán phân tử

75

Kỹ thuật nuôi cấy vi rút

76

Công nghệ DNA tái tổ hơp

77

TN Kỹ thuật DNA tái tổ hơp

IX

Tự chọn khác

78

Kỹ thuật thu nhận Hơp chất có hoạt tính sinh học từ thực vật

79

TN thu nhận các hoạt chất sinh học từ thực vật

80

Sinh vật biến đổi gen và ứng dụng

81

Công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật

82

TN kỹ thuật nuôi cấy tế động vật

83

84

Kỹ thuật sinh học xử lý chất thải

85

Độc tố học môi trường

86

Vi sinh vật II – môi trường

87

Quản lý môi trường

88

TN Kỹ thuật sinh học xử lý chất thải

89

Kỹ thuật lên men

90

Kỹ thuật phân tích phân tử trong CNTP

91

Vi sinh vật II – thực phẩm

92

Enzym trong công nghệ thực phẩm

93

Thí nghiệm kỹ thuật lên men

94

Kỹ thuật thu hồi hoàn thiện sản phẩm

95

Vi sinh vật II – công nghiệp

96

Enzyme học

97

Công nghệ tế bào động vật

98

Kỹ thuật phân tích và chẩn đoán phân tử

99

Kỹ thuật nuôi cấy vi rút

100

Công nghệ DNA tái tổ hơp

101

TN Kỹ thuật DNA tái tổ hơp

X

Thực tập kỹ thuật và Đồ án tốt nghiệp Cử nhân

102

Thực tập kỹ thuật KTSH

103

Đồ án tốt nghiệp KTSH

 

Khối kiến thức kỹ sư

 

Tự chọn kỹ sư

 

Thực tập kỹ sư

 

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư

rnrn","setting_ads_google_code":"rnrnrnrn

rnrn

rn","setting_product_color":0,"setting_product_size":0,"setting_product_size_number":0,"setting_image_in_content":"","setting_show_introtext":0,"setting_show_image_detail":0,"setting_process_fulltext":0,"setting_set_font_default":0,"setting_comment":0,"setting_tag_position":"","setting_include_wordpress":0,"setting_include_wordpress_team":0,"use_resize_image":"1","use_resize_image_product":0,"resize_image_tiny":60,"resize_image_tiny_height":0,"resize_image_min":150,"resize_image_min_height":0,"resize_image_normal":230,"resize_image_normal_height":0,"resize_image_max":690,"resize_image_max_height":0,"resize_news_image_tiny":"180","resize_news_image_tiny_height":"120","resize_news_image_thumbnail":"300","resize_news_image_thumbnail_height":"200","resize_news_image_normal":"420","resize_news_image_normal_height":"280","resize_news_image_large":"600","resize_news_image_large_height":"400","resize_mobile_image_width":0,"resize_mobile_image_height":0,"resize_mobile_news_image_width":0,"resize_mobile_news_image_height":0,"setting_signature_on":"1","setting_signature_text":"","mail_type":"smtp","mail_smtpport":25,"mail_smtphost":"mail.evara.vn","mail_smtpuser":"noreply@evara.vn","mail_smtppass":"123$%^qwe","gmail_smtpuser":"info.zamashop@gmail.com","gmail_smtppass":"zamalovely!@#","site_group":"1","site_template_color":false,"setting_update_newdate":"1","setting_data_schema":"1","setting_schema_customize":"","setting_admin_edit_fast":false,"setting_use_location":false,"setting_tab_data":false,"setting_show_admin_created":false,"setting_cache_on":"1","setting_cache_time":"60","site_access":["2","6"],"setting_global_modules":{"2":["content_new.php"]},"setting_module_access":{"tuyensinhso":{"module_code":"tuyensinhso","module_title":"Tuyu1ec3n sinh su1ed1","module_description":"Tra cu1ee9u thu00f4ng tin cu00e1c tru01b0u1eddng tuyu1ec3n sinh tou00e0n quu1ed1c"}},"setting_design_page":{"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]},"site_group_student_show":"0","setting_include_file":{"2":"news.php"}};

Rate this post
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này